REGULAMIN

Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej ‘Sklepem`) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest sklep W. Zaleski 1957 Anna Zaleska Sp. Jawna. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą j.w., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 000055553.NR NIP 5252613377 oraz, nr REGON 361126112.  Strona internetowa naszej firmy  oraz sklepu to www.wzaleski.pl

Adresem pocztowym Sklepu jest: ul Anielewicza 2, 00-157 Warszawa

  • 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia określające warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Jest jedynym dokumentem obowiązującym w powyższym zakresie.

Sklep jest uprawniony do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu.

 

  • 2. Zamówienia

Zakupy gdy dokonywane są telefonicznie lub e-mailem dokonywane są na podstawie prawidłowo wypełnionego i przesłanego formularza zamówienia dostępnego na stronach internetowych Sklepu.

Zamówienia można przesyłać przez 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem strony internetowej Sklepu – wysyłając e-maila.

Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i będą odrzucane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uważane formularze nie wskazujące numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej Klienta umożliwiającego potwierdzenie przez Sklep otrzymanego zamówienia. Sklep nie ma obowiązku informowania Klienta o odrzuceniu formularza.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści otrzymanych formularzy Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.

  • 3. Potwierdzenie zamówienia

 

Każde otrzymane przez Sklep prawidłowe zamówienie jest potwierdzane w dniu jego otrzymania lub w ciągu najbliższych trzech dni roboczych następującym po tym dniu.

Potwierdzenie przez Sklep złożenia zamówienia następuje telefonicznie pod numerem telefonu lub pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku potwierdzenia dokonywanego przez Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient – po zapoznaniu się z jego treścią   zobowiązany jest odesłać potwierdzenie z powrotem do Sklepu na adres sklep@wzaleski.pl

Dokonanie potwierdzenia złożonego zamówienia w sposób wskazany w ust. 2 jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

Zamówienie, którego z jakiejkolwiek przyczyny nie uda się potwierdzić w wyżej określonym terminie, zostaje automatycznie anulowane bez konieczności informowania o tym Klienta.

  • 4. Artykuły dostępne w Sklepie

Zamówienie może dotyczyć tylko artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronach internetowych Sklepu. Składając zamówienie Klient dokładnie określa rodzaj, nazwę i cenę katalogową artykułu oraz podaje jego numer katalogowy.

Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Salonie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ofertę stanowi natomiast prawidłowe zamówienie Klienta skierowane do Sklepu.

Ceny artykułów dostępnych w Salonie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Salon zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej ceny zamówienie uważane jest za wycofane.

Zdjęcia artykułów zamieszczonych w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku artykułu znajdującego się w sprzedaży.

  • 5. Formy płatności

Zapłata za zakupione w Sklepie artykuły, według wyboru Klienta dokonanego na formularzu zamówienia, następuje:

Przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Sklepu w banku mBank
13114010100000470750001001 , Kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK , IBAN: PL13114010100000470750001001

Gotówką, lub kartą kredytowa lub debetową przy bezpośrednim odbiorze w naszym salonie.

W przypadku dokonania przez Klienta płatności w sposób o którym mowa w ust. 1 pkt  warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności, a czas realizacji zamówienia o którym mowa w § 6 ust. 3 liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.

Sklep na żądanie Klienta wystawia faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest prawidłowe wypełnienie formularza z podaniem nazwy firmy, jej adresu oraz nr NIP.

  • 6. Dostawa

Zamówione artykuły dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A. Przesyłka adresowana jest na imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z przesyłką Klient może otrzymać pisemne potwierdzenie istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży.

Przy zakupach powyżej 5000 zł dostarczenie towaru odbywa się na koszt Sklepu.

Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od dnia dokonania potwierdzenia zamówienia i stanowi czas, w jakim obsługa Salonu przygotuje zamówione artykuły i wyda przesyłkę firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej S.A. celem dostarczenia do Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za terminy dostarczenia przesyłki do Klienta przez firmę kurierską lub Pocztę Polską S.A.

W przypadku większych zamówień Salon zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w osobnych partiach.

Przy zakupach poniżej 5000 zł   koszty przesyłki według aktualnych cenników firmy kurierskiej lub poczty Polskiej S.A. ponoszone są przez Klienta i zależą m.in. od ciężaru przesyłki.

  • 7. Odpowiedzialność za wady towaru

Reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowania przesyłki lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane w przypadku zgłoszenia ich pracownikowi firmy kurierskiej lub pracownikowi Poczty Polskiej S.A. najpóźniej w momencie odbioru przesyłki i spisaniu razem z nim protokołu reklamacyjnego określającego co najmniej rodzaj i zakres uszkodzeń.

Wybrane artykuły dostępne w Sklepie posiadają gwarancję udzieloną przez podmiot udzielający gwarancji (Gwaranta) na warunkach przez niego określonych w dołączonym do artykułu dokumencie gwarancji. Warunki gwarancji mogą być różne dla różnych artykułów.

W przypadku reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z Gwarantem lub serwisem wskazanym w dokumencie gwarancji. W przypadku ich braku reklamację należy niezwłocznie zgłosić w Sklepie pod wskazany adres pocztowy.

  • 8. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z produktu kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Można to zrobić tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, nie jest zniszczony i ma pudełko oraz wszelką jego zawartość (gwarancję, instrukcję itp.). Gwarantujemy zwrot kwoty odpowiadający wartości produktu.
Koszt dostawy nie podlega zwrotowi. Przesyłkę wysłać należy na swój koszt na adres siedziby firmy.
Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

  • 9. Polityka prywatności / Postanowienia końcowe

Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez właściciela Sklepu wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia oraz. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i zapewnia Klientowi prawo wglądu i poprawiania jego danych osobowych, a także zobowiązuje się zaniechać przetwarzania tych danych w razie wniesienia przez Klienta stosownego żądania.

Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów proszę kierować na adres poczty elektronicznej sklep@wzaleski.pl lub telefonicznie pod numer telefonu + 48 22 831 48 66  i tam też Klient może uzyskać fachowe informacje na temat oferowanych przez Sklep artykułów.