POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informuje, że:

1. Administrator i właściciel danych

Zaleski 1957 Anna Zaleska SPJ z siedzibą w 00-157 Warszawa ul . Mordechaja Anielewicza 2 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000549553, NIP: 5252613377, adres email:a.zaleska@wzaleski.pl , tel.: 228314866

2. Czas retencji

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

3. Zbierane danych

Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane tylko  dla potrzeb realizacji usługi.

4. Wykorzystanie zgromadzonych danych

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w Punkt 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, to jest przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy na  serwis/zakup między Panią/Panem a W Zaleski 1957 Anna Zaleska SPJ  w tym także do:
• obsługi zgłoszeń, które Pani/Pan do nas skieruje ;
• kontaktowania się z Panią/Panem przez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za
Pani/Pana zgodą, przez email oraz telefon; w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
• obsługi próśb przekazywanych w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa , które – wymagają od nas przetwarzania Pana/Pani danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Dane dotyczące Użytkownika są zbierane tylko  w celu umożliwienia serwisowi świadczenia usług,.
Dane Osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach niniejszego dokumentu.

5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług:
• Kontakt z Użytkownikiem
• Rezerwacja terminów odbioru

6. Dane dodatkowe na temat zbierania i przetwarzania danych

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tego serwisu lub usług.
Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.

7. Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ten serwis może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

8. Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu punkt . 1.

9. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych w punkt 1.

10. Zmiany niniejszej polityki prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z serwisu i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

11. Informacje na temat niniejszej polityki prywatności

Administrator danych jest odpowiedzialny za niniejszą politykę prywatności, przygotowaną w celu świadczenia usług
Przysługuje Pani / Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, nie podlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest dotychczas Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12. Definicje i odniesienia prawne

Dane Osobowe (lub Dane)
Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.
Użytkownik
Osoba korzystająca z usługi , która musi pokrywać się z lub mieć zezwolenie Podmiotu Danych, którego dotyczą Dane Osobowe.
Podmiot Danych
Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.
Procesor Danych (lub Nadzorca Danych)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez Administratora Danych, aby przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
Administrator Danych (lub Właściciel)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publicznej lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja z prawem, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz środki stosowane, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania z aplikacji. Administrator Danych jest właścicielem tej aplikacji, chyba, że wskazano inaczej.
Aplikacja
Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego Dane Osobowe Użytkownika są zbierane.
Cookie
Mały fragment danych przechowywany w urządzeniu Użytkownika.

scroll